Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
Strona główna => DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI => DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pz9.info-bip.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021
Dane teleadresowe:
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im M. Dąbrowskiej w Kętach
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel. 33 8453072
fax 33 8452911
email: sekretariat@dabrowska.info
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
·    zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły,
·    zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa w posiada następujące ułatwienia:
·    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
·    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
·    mapa strony,
·    focus wokół elementów nawigacyjnych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
·    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10
·    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Grażyna Mojżesz-Wlazły
E-mail: sekretariat@dabrowska.info
Telefon: 33 845 30 72
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
·    dane osoby zgłaszającej żądanie,
·    wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
·    sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego budynku przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na bocznym parkingu szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i są specjalne oznakowane.
Budynek nie posiada wind.
Pokaż informacje o artykule