Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
Klauzula informacyjna art. 13 RODO
 
Administrator danych osobowych.
 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, reprezentowany przez dyrektora Szkoły, z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 29.
 
Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
 
1)      listownie: Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach ul. Kościuszki 29 32-650 Kęty
2)      przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: sekretariat.pz9@powiat.oswiecim.pl
3)      telefonicznie: (33) 845 30 72
 
Inspektor ochrony danych.
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
 
Cele i podstawy przetwarzania.
 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonywaniem przez administratora zadań związanych z pełnieniem funkcji placówki oświatowej.
 
Odbiorcy danych osobowych.
 
Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
 
Okres przechowywania danych.
 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
 
Prawa osób, których dane dotyczą.
 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1)      prawo dostępu do swoich danych;
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)      prawo do usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania funkcji publicznych;
4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
   
Pokaż informacje o artykule